Halaman

Lambang-Lambang dan Butir-Butir Pengamalan Pancasila

Sumber gambar: republika.co.id


CecepGaos.Com - Halo, sahabat Edukasi! Selamat datang kembali di blog sederhana CecepGaos.Com, media informasi pendidikan.

Kali ini, CecepGaos.Com akan berbagi informasi dan pengetahuan tentang lambang-lambang dan butir-butir pengamalan Pancasila. 

1. Sila Pertama

Lambang: BintangBunyi Sila:  Ketuhanan Yang Maha Esa


2. Sila Kedua

Lambang: Rantai 


Bunyi Sila: Kemanusiaan yang adil dan beradab


3. Sila Ketiga

Lambang: Pohon Beringin


Bunyi Sila:  Persatuan Indonesia


4. Sila Keempat

Lambang: Kepala Banteng


Bunyi Sila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan


5. Sila Kelima 

Lambang: Padi dan Kapas


Bunyi Sila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


BUTIR-BUTIR PENGAMALAN PANCASILA

Berdasarkan Ketetapan MPR no. I/MPR/2003 teradapat 45 butir Pancasila, yaitu sebagai berikut:

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa 

 • Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 • Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 • Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 • Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 • Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 • Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

 • Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 • Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 • Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 • Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 • Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 • Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 • Berani membela kebenaran dan keadilan.
 • Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 • Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia

 • Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 • Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 • Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 • Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 • Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 • Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

 • Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
 • Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 • Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 • Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 • Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 • Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 • Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 • Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

 • Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 • Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 • Menghormati hak orang lain.
 • Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 • Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
 • Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
 • Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
 • Suka bekerja keras.
 • Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
 • Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Itulah 45 butir-butir pengamalan Pancasila menurut Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. 

Sebelumnya, berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, terdapat 36 butir-butir pengamalan Pancasila, yaitu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

 • Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 • Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
 • Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

 • Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 • Saling mencintai sesama manusia.
 • Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 • Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 • Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 • Berani membela kebenaran dan keadilan.
 • Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

 • Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 • Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
 • Cinta tanah air dan bangsa.
 • Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
 • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan

 • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 • Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
 • Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
 • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 • Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 • Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
 • Bersikap adil.
 • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 • Menghormati hak-hak orang lain.
 • Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
 • Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
 • Tidak bersifat boros.
 • Tidak bergaya hidup mewah.
 • Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
 • Suka bekerja keras.
 • Menghargai hasil karya orang lain.
 • Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Demikianlah informasi dan pengetahuan tentang lambang-lambang dan butir-butir pengamalan Pancasila. 

Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila

2 Responses to "Lambang-Lambang dan Butir-Butir Pengamalan Pancasila"

 1. nama:stephanie gisela lay
  kelas:ix-6
  sekolah:smpn 18 makassar

  ReplyDelete
 2. Najwa Saffa Aganetha
  Kelas 9
  SMP Puri Artha

  ReplyDelete

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel